AÇIK RIZA ONAY FORMU

Alaybey Mah. Şehit Asım Aksoy Cad. Ulusoy No:41 A Karşıyaka-İZMİR adresindeki  Diş Hekimi Derya Elik’e (Metinde kısaca Hekim/Muayenehane/Doktor/Klinik olarak ifade edilecektir) ait Aydınlatma/Bilgilendirme Yazısını okuduğumuzu,tarafımıza iletilen “Aydınlatma Metni”nde yer alan şartlar çerçevesinde, veri sorumlusu Hekim  tarafından Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya     veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;Firmamız ve yetkileri Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, SGK numarası, T.C. Kimlik numarası, vergi numarası & kayıtlı olunan vergi dairesi,),  Firmamız ve yetkilileri İletişim Bilgileri (Adres, Telefon numarası, E-posta Adresi) , finans , muhasebe ve ödeme işlemlerine dair firma verilerimiz ile  taraflar arasındaki hizmet ilişkinin yürütülmesi bakımından gerekli olan  diğer firmamız kişisel verilerimizin;

-Taraflar arasındaki sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

– İş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

– Finans, muhasebe ve ödeme işlemlerinin yapılabilmesi

– Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 Mal/hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi

-Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi 

-Hekimin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi 

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

-Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

-Muayenehanenin fiziksel güvenliğinin sağlanması

-Muayenehane içerisinde ve çevresinde görüntü kaydının tutulması,

-Ticari hizmet ilişkisi kapsamında faaliyetleri yürütmek amacıyla,

-İletilen bilgilerin güncellenmesi ve          doğruluğunun teyidi,

-Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-İş Sürekliliğinin Sağlanması         Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-Tedarik Zincirinin Yürütülmesi

-İletişim          Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

– Kurumsal sürdürülebilirlik,          kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası

-Vekaletname ve imza          sirkülerlerinin kontrolü amaçlarıyla,        

 

 Elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerle, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesini ve ;

Hekim ve muayenehanesinin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla;

-Yetkili kurum ve kuruluşlara, avukatlara, mali müşavirlere;

-Finans, muhasebe ve ödeme işlemlerinin, sözleşme süreçlerinin, mal/hizmet alış/satış süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla tarafların finans, muhasebe ve satın alma/pazarlama birimlerine, avukatlarına, mali müşavirlerine ve bankalara;

– İş ve iletişim faaliyetlerinin  ve ticari hizmet ilişkinin gerçekleştirilmesi, şirketin fiziksel güvenliği ve bilgi güvenliği süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla anlaşmalı bilgi işlem danışmanlık firmasına, yurtiçi ve yurtdışında bulunan müşteri, tedarikçi ve sunuculara aktarılmasını,

 kabul ediyoruz.

                                                                                                          MÜŞTERİ ADI KAŞESİ